افزودن عکس

پس از انتخاب عکس برای ارسال آن می بایست دکمه بارگزاری را کلیک کنید

انتخاب موقعیت روی نقشه